Simbolika e paisjeve elektrike e te ndricimit Model (1)

Simbolike elektrike per AutoCAD // AutoCAD Blocks (Electrical)

Mund te shkarkoni 4 shabllone dinamike per instalimet elektrike ne AutoCAD: Instalime Elektrike – MEP blocks

Shabllonet 1 dhe 2 perfshijne “Ndricuesit e Celesat Elektrik” dhe “Prizat e Daljet Elektrike”. Mund te ndryshoni nga nje simbol tek tjetri duke perdorur shigjeten e vogel blu qe shfaqet prane shabllonit ne AutoCAD. Gjithashtu duke e kapur shabllonin nga pika baze mund ta orientoni sipas murit ku do ta perdorni.

Shabllonet 3 dhe 4 perfshijne simbolin e kuotes per dy shabllonet e mesiperme si dhe nje atribut dinamik mbi lartesine te cilin mund ta vendosni cdo here qe shtoni shabllonin ne vizatim, ose duke e klikuar kete te fundit dy here.

Perfshire eshte edhe nje legjende ne shqip.

File-t jane krijuar ne AutoCAD 2013, nese nuk funksionojne mund te me shkruani ose te lini nje koment me poshte qe ti pershtas per versionin tuaj te AutoCAD-it.

Find attached four dynamic blocks for use in MEP drawings in AutoCAD: Instalime Elektrike – MEP blocks

Blocks 1 and 2 include “Lighting and Electrical Switches” and “Electrical Outlets”. You can change from a symbol to the next by using the dynamic switch (small vertical blue arrow – the names of the blocks are in Albanian, you might want to change them by renaming the visibility states for each block according to your preferences.) Also the base-point of each block also allows you to orient each block to the wall where you need to place it.

Blocks 3 and 4 include the symbol for height for the two previous blocks as well as a dynamic attribute on the specific height which can be inserted with the block or by double-clicking the block after having inserted it.

The included legend is in Albanian – feel free to change it according to your needs.

The files were created in AutoCAD 2013, if they are not compatible with your version of AutoCAD drop me a line or leave a comment and I can convert them for you.